Wybór najkorzystniejszej oferty. Sprawa numer 17/IX/2011/ZIS

Przeprowadzenie badań marketingowych na potrzeby realizacji projektu p.n. ?PPP nowe perspektywy? ? stworzenie międzynarodowej sieci współpracy wspierającej partnerstwo publiczno ? prywatne dla Krakowa. Nr spr. 17/IX/2011/ZIS.

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:

79.31.00.00-0, 79.31.50.00-5, 79.34.23.10-9, 79.31.11.00-8, 79.31.13.00-0

 

 

Termin realizacji: do dnia 15.12.2012 roku

 

Liczba otrzymanych ofert: 3, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert:  Cena brutto 70%

                                   Koncepcja badawcza 30 %

 

Wybrano ofertę nr 3:             

Agencja Promocji Miast i Regionów Sp. z o.o.

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

 

Cena wybranej oferty:  37.515,00 zł. brutto

 

Uzasadnienie wyboru: złożona przez w/w Wykonawcę oferta spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:


Oferta 1

BD Center Paweł Walawender, 35-222 Rzeszów, ul. Broniewskiego

otrzymała 80,26 pkt

 

Oferta nr 2

BIOSTAT Piszczek, Wolny Sp.j., 44-200 Rybnik ul. Kościuszki 32/34C4

Otrzymała: 67,46 pkt


Oferta nr 3

Agencja Promocji Miast i Regionów Sp. z o.o., 30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

Otrzymała:  100,00 pkt
Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu, z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.