Wybór najkorzystniejszej oferty. Sprawa numer: 16/VII/2011/ZIS

Prace remontowe szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej - Szkoły Podstawowe Nr 25 i 30 ? Dzielnica VIII Dębniki w Krakowie. Numer sprawy 16/VII/2011/ZIS.

 

ZIS/R/0111/11/NZ/AMA/1909                                                             Kraków, dnia 19.08.2011 r.

 

Dotyczy:         postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania p.n.: Prace remontowe szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej - Szkoły Podstawowe Nr 25 i 30  - Dzielnica VIII Dębniki w Krakowie. Numer sprawy 16/VII/2011/ZIS.

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.90-5, 45.00.00.00-7.

Termin realizacji: do dnia 14.10.2011 roku

 

Liczba otrzymanych ofert: 2, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Wybrano ofertę nr 2:                

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

 30-556 Kraków, ul. Wodna 4

 

Cena wybranej oferty:      42.592,29 zł brutto              

 

Uzasadnienie wyboru: złożona przez w/w Wykonawcę oferta spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego i jest najkorzystniejszą (najtańszą) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta 1

Zakład Usługowo-Produkcyjny „SAWBUD" Sp. z o.o., 31-623 Kraków, os. Piastów 5/63

Otrzymana punktacja 80,07

Oferta 2

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., 30-556 Kraków, ul. Wodna 4

Otrzymana punktacja 100,00

 

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu, z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.