Wybór najkorzystniejszej oferty. Sprawa numer: 15/V/2011/ZIS

Organizacja IV Turnieju Grand Prix w Siatkówce Plażowej Mężczyzn. Sprawa numer: 15/V/2011/ZIS.

ZIS/R/0062/11/NZ/RZA/1245     Kraków, dnia 03.06.2011 r.


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: Organizacja IV Turnieju Grand Prix w Siatkówce Plażowej Mężczyzn. Znak sprawy 15/V/2011/ZIS.


Wg rozdzielnika

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV 92.62.20.00-7
Termin realizacji: od podpisania umowy do dnia 19.06.2011 roku (impreza odbędzie się w dniach 17-19.06.2011 roku).
Liczba otrzymanych ofert: 2, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.
Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.


Wybrano ofertę nr 2: KS WANDA, ul. Odmogile 1B, 31-751 Kraków
Cena: 93.600,00 złotych brutto

Uzasadnienie wyboru: złożona przez w/w Wykonawcę oferta spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego i jest najkorzystniejszą (najtańszą) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Oferta nr 1: ORIENTEERING Rafał Swiątkowski, ul. PCK 1/12, 37-400 Nisko
Otrzymana punktacja: 84,43 pkt

Oferta nr 2: KS WANDA, ul. Odmogile 1B, 31-751 Kraków
Otrzymana punktacja: 100 pkt


Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z za-chowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.