Wybór najkorzystniejszej oferty. Sprawa numer 13/VIII/2010/ZIS

Budowa krytego basenu z zapleczem przy ul. Kurczaba w Krakowie. Numer sprawy 13/VIII/2010/ZIS

 

ZIS/R/0163/10/NZ/AMA/2766                                                                                                            Kraków, dnia 18.10.2010 r.

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania Budowa krytego basenu z zapleczem przy ul. Kurczaba
w Krakowie. Numer sprawy 13/VIII/2010/ZIS

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.12-5 , 43.32.41.00-1

Termin realizacji: do dnia 30.03.2012 roku

 

Liczba otrzymanych ofert: 6, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 3 oferty.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Wybrano ofertę nr 5:             

Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego

CHEMOBUDOWA-Kraków S.A.,

30-705 Kraków, ul. Klimeckiego 24

 

Cena wybranej oferty:                       13.414.251,47 zł brutto

 

Uzasadnienie wyboru: złożona przez w/w Wykonawcę oferta spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta 1

Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych i Transportowych CECHINI

Stanisław i Józef Cechini Sp.j., 33-380 Krynica, ul. Pułaskiego 29

Oferta odrzucona

 

Oferta 2

SKANSKA S.A., 01-518 Warszawa, ul. Gen. J. Zajączka 9

Otrzymana punktacja 96,03 pkt

 

Oferta 3:

BUDOSTAL-2 S.A., 31-476 Kraków, ul. Lublańska 34

Oferta odrzucona

 

Oferta 4:

ABM SOLID S.A., 33-100 Tarnów, ul. Bartla 3

Oferta odrzucona

 

 

Oferta 5:

Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego CHEMOBUDOWA-Kraków S.A.,

30-705 Kraków, ul. Klimeckiego 24

Otrzymana punktacja: 100 pkt

 

Oferta 6:

CONDITE Spółka z o.o., 25-510 Kielce, ul. Piotrkowska 12

Otrzymana punktacja: 88,61 pkt

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu, z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.