Wybór najkorzystniejszej oferty. Sprawa numer 13/VII/2011/ZIS

Dostawa mobilnej nawierzchni sportowej do gry w piłkę siatkową i ręczną ? budynek hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego 4 w Krakowie. Numer sprawy 13/VII/2011/ZIS

 

ZIS/R/0108/11/NZ/AMA/2076                                                      Kraków, dnia 02.09.2011 r.


Dotyczy:          postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania p.n.: Dostawa mobilnej nawierzchni sportowej do gry w piłkę siatkową i ręczną - budynek hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego 4 w Krakowie. Numer sprawy 13/VII/2011/ZIS

 

Wg rozdzielnika

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 44.11.22.20-6

 

Liczba otrzymanych ofert: 1, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

 

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Wybrano ofertę nr 1:             

EVERSPORT Sp. z o.o.

01-934 Warszawa, ul. Arkuszowa 39

Cena wybranej oferty:                       195.541,27 zł brutto

 

Uzasadnienie wyboru: złożona przez w/w Wykonawcę oferta spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 1

EVERSPORT Sp. z o.o., 01-934 Warszawa, ul. Arkuszowa 39

Otrzymana punktacja 100,00

 

 

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu, z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.