Wybór najkorzystniejszej oferty. Sprawa numer: 13/IX/2010/ZIS

Dostawa i montaż nabrzeża pływającego na terenie Uczniowskiego Klubu Żeglarskiego HORN - ul. Kozia 22 w Krakowie. Znak sprawy 13/IX/2010/ZIS.

ZIS/R/0190/10/NZ/RZA/2529                                                                                Kraków, dnia 24.09.2010 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: Dostawa i montaż nabrzeża pływającego na terenie Uczniowskiego Klubu Żeglarskiego HORN - ul. Kozia 22 w Krakowie. Znak sprawy 13/IX/2010/ZIS.


Wg rozdzielnika


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 34.93.12.00-4; 45.21.33.53-2
Termin realizacji: do dnia 15.11.2010 roku.
Liczba otrzymanych ofert: 1, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.
Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

Wybrano ofertę nr 1: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe KAROS
11-200 Bartoszyce, Sędławki 9
Cena wybranej oferty: 93.296,71 złotych brutto

Uzasadnienie wyboru: złożona przez w/w Wykonawcę oferta spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego i jest jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Oferta 1: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe KAROS, 11-200 Bartoszyce, Sędławki 9
Otrzymana punktacja: 100 pkt.


Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.