Wybór najkorzystniejszej oferty. Sprawa numer:11/VI/2011/ZIS

Remont boiska sportowego w Gimnazjum nr 37 os. Złotego Wieku 36 w Krakowie. Numer sprawy 11/VI/2011/ZIS.

 

Dotyczy:          postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania p.n.: Remont boiska sportowego w Gimnazjum nr 37 os. Złotego Wieku 36 w Krakowie.  Numer sprawy 11/VI/2011/ZIS.

 

Wg rozdzielnika

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.20-4, 45.21.22.90-5

Termin realizacji: do dnia 26.08.2011 roku

 

Liczba otrzymanych ofert: 3, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Wybrano ofertę nr 1:                

SPEED SPORT Spółka z o.o.

03-310 Warszawa, ul. Staniewicka 1

 

Cena wybranej oferty:                       89.785,49 zł brutto

 

Uzasadnienie wyboru: złożona przez w/w Wykonawcę oferta spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta 1

SPEED SPORT Spółka z o.o., 03-310 Warszawa, ul. Staniewicka 1

Otrzymana punktacja 100,00

Oferta 2

ATA ALL Trading Agency Spółka z o.o., ul. Złote Łany 52 A, 43-215 Jankowice

Otrzymana punktacja 83,28

Oferta nr 3

HONESTA Spółka z o.o., 31-036 Kraków, ul. Halicka 10/11

Otrzymana punktacja 82,99

 

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu, z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.