Wybór najkorzystniejszej oferty. Sprawa numer 11/V/2011/ZIS.

Remont urządzeń sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 153 w Krakowie przy ul. Na Błonie 15 d. Numer sprawy 11/V/2011/ZIS.

 

ZIS/R/0057/11/NZ/AMA/1201                                                        Kraków, dnia 30.05.2011 r.

 

Dotyczy:          postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla Remont urządzeń sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 153 w Krakowie przy ul. Na Błonie 15 d.

Numer sprawy 11/V/2011/ZIS.

 

 

Wg rozdzielnika

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.90-5; 45.21.22.21-1

Termin realizacji: do dnia 29.07.2011 roku

 

Liczba otrzymanych ofert: 2, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Wybrano ofertę nr 1:                

KRISBUD Sp. z o.o.

32-540 Trzebinia, ul. 22 Lipca 58

 

Cena wybranej oferty:               28.957,91 zł brutto

 

Uzasadnienie wyboru: złożona przez w/w Wykonawcę oferta spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta 1

KRISBUD Sp. z o.o., 32-540 Trzebinia, ul. 22 Lipca 58

Otrzymana punktacja 100,00

 

Oferta 2

Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych i Budowlanych ,HALUX Sp. z o.o.

30-701 Kraków, ul. Zabłocie 21

Otrzymana punktacja 58,67

 

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu, z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.