Wybór najkorzystniejszej oferty. Sprawa numer 10/VII/2011/ZIS

Remont dachu budynku hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego w Krakowie. Numer sprawy 10/VII/2011/ZIS.

 

ZIS/R/0105/11/NZ/AMA/1810                                                                     Kraków, dnia 08.08.2011 r.

 

Dotyczy:          postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania p.n.: Remont dachu budynku hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego w Krakowie.  Numer sprawy 10/VII/2011/ZIS.

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.90-5; 45.26.19.00-3

Termin realizacji: do dnia 29.08.2011 roku

 

Liczba otrzymanych ofert: 2, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Wybrano ofertę nr 2:                

Zakład Usługowo Produkcyjny SAWBUD Sp. z o.o.

31-623 Kraków, os. Piastów 5/63

Cena wybranej oferty:      49.855,21 zł brutto              

 

Uzasadnienie wyboru: złożona przez w/w Wykonawcę oferta spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta 1

Firma Handlowo Usługowa AMELIA Stanisław Nowakowski, 31-271 Kraków, ul. Krowoderskich Zuchów 3/41

Otrzymana punktacja 98,37

Oferta 2

Zakład Usługowo Produkcyjny SAWBUD Sp. z o.o., 31-623 Kraków, os. Piastów 5/63

Otrzymana punktacja 100,00

 

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu, z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.