Wybór najkorzystniejszej oferty. Sprawa numer: 10/V/2010/ZIS

Dostawa i instalacja sprzętu audiowizualnego i RTV w Centrum Sportu i Kultury SIDZINA w Krakowie. Znak sprawy 10/V/2010/ZIS.

ZIS/R/0085/10/NZ/RZA/1243 Kraków, dnia 24.05.2010 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania Dostawa i instalacja sprzętu audiowizualnego i RTV w Centrum Sportu i Kultury SIDZINA w Krakowie. Znak sprawy 10/V/2010/ZIS.


Wg rozdzielnika

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie zapytania o cenę.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV 32.32.00.00-2 32.32.46.00-6 32.00.00.00-3 38.65.20.00-0
Termin realizacji: do dnia 07.06.2010 roku.
Liczba otrzymanych ofert: 3, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 1 ofertę.
Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

Wybrano ofertę nr 3: ABEMA Systemy Prezentacyjne
30-110 Kraków, ul. Kraszewskiego 36
Cena wybranej oferty: 39.430,40 złotych brutto

Uzasadnienie wyboru: złożona przez w/w Wykonawcę oferta spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego i jest najkorzystniejszą (najtańszą) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert
Oferta 1 Zakłady Naukowo-Techniczne PROTEKO Spółka z o.o.,30-011 Kraków, ul. Wrocławska 37A
Otrzymana punktacja: 96,10 pkt
Oferta 2 Firma NAUTILUS, 30-646 Kraków, ul. Malborska 24
Otrzymana punktacja: oferta odrzucona
Oferta 3 ABEMA Systemy Prezentacyjne, 30-110 Kraków, ul. Kraszewskiego 36
Otrzymana punktacja: 100 pkt

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.