Wybór najkorzystniejszej oferty. Sprawa numer: 1/IX/2011/ZIS

Świadczenie usług tłumaczeniowych na potrzeby realizacji projektu "PPP nowe perspektywy? ? stworzenie międzynarodowej sieci współpracy wspierającej partnerstwo publiczno-prywatne dla Krakowa - część 1: Tłumaczenia pisemne i ustne; część 2: Zapewnienie sprzętu do tłumaczeń symultanicznych. Znak sprawy 1/IX/2011/ZIS

  

ZIS/R/0129/11/NZ/RZA/2301                                                        Kraków, dnia 29.09.2011 r.

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: Świadczenie usług tłumaczeniowych na potrzeby realizacji projektu "PPP nowe perspektywy" - stworzenie międzynarodowej sieci współpracy wspierającej partnerstwo publiczno-prywatne dla Krakowa - część 1: Tłumaczenia pisemne i ustne; część 2: Zapewnienie sprzętu do tłumaczeń symultanicznych. Znak sprawy 1/IX/2011/ZIS.

 

 

 

Wg rozdzielnika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 79.53.00.00-8; 79.54.00.00-1; 32.34.24.10-9

Termin realizacji: do dnia 20.12.2012 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 3, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 1 ofertę.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Wykaz złożonych ofert:

 

Oferta 1: ATOMINIUM Biuro Tłumaczeń Specjalistycznych,

                31-123 Kraków, ul. Krupnicza 12/7

Oferta 2: EBS GROUP s.c. A. Bętkowska, A. Imierowicz-Kowalska,

                61-214 Poznań, ul. Bogusławskiego 12/1

Oferta 3: LINGUA LAB s.c. W. Szyszkiewicz, M. Dembińska,

                30-052 Kraków, ul. Lea 22c lok. 11

 

Część 1

Wybrano ofertę nr 3:    LINGUA LAB s.c. W. Szyszkiewicz, M. Dembińska,

                                     30-052 Kraków, ul. Lea 22c lok. 11 

Cena wybranej oferty: 87.563,70 złote brutto.


Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:


Oferta 1: ATOMINIUM Biuro Tłumaczeń Specjalistycznych - otrzymana punktacja: 68,17 pkt

Oferta 2: EBS GROUP s.c. A. Bętkowska, A. Imierowicz-Kowalska - oferta odrzucona

Oferta 3: LINGUA LAB s.c. W. Szyszkiewicz, M. Dembińska - otrzymana punktacja: 100 pkt

 

Uzasadnienie wyboru: złożona przez w/w Wykonawcę oferta spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego i jest najkorzystniejszą (najtańszą) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu w zakresie części 1.


Część 2

Wybrano ofertę nr 3:    LINGUA LAB s.c. W. Szyszkiewicz, M. Dembińska,

                                     30-052 Kraków, ul. Lea 22c lok. 11 

Cena wybranej oferty: 11.209,00 złotych brutto (po popr. oczywistej omyłki rachunkowej).
Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:


Oferta 1: ATOMINIUM Biuro Tłumaczeń Specjalistycznych - otrzymana punktacja: 85,81 pkt

Oferta 2: EBS GROUP s.c. A. Bętkowska, A. Imierowicz-Kowalska - oferta odrzucona

Oferta 3: LINGUA LAB s.c. W. Szyszkiewicz, M. Dembińska - otrzymana punktacja: 100 pkt

 

Uzasadnienie wyboru: złożona przez w/w Wykonawcę oferta spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego i jest najkorzystniejszą (najtańszą) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu w zakresie części 2.

 

Umowy zostaną zawarte w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.