Wybór najkorzystniejszej oferty: Organizacja Turnieju GRAND PRIX w Siatkówce Plażowej Mężczyzn w Krakowie. Sprawa numer: 3/V/201

Wybór najkorzystniejszej oferty: Organizacja Turnieju GRAND PRIX w Siatkówce Plażowej Mężczyzn w Krakowie. Sprawa numer: 3/V/2010/ZIS

ZIS/R/0077/10/NZ/RZA/1190                                                                                                Kraków, dnia 19.05.2010 r.


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania Organizacja Turnieju GRAND PRIX w Siatkówce Plażowej Mężczyzn w Krakowie. Znak sprawy 3/V/2010/ZIS.


Wg rozdzielnika


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 92.62.20.00-7
Termin realizacji: impreza odbędzie się w dniach 18-20.06.2010 roku.
Liczba otrzymanych ofert: 1, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.
Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

Wybrano ofertę nr 1: KS WANDA, 31-751 Kraków, ul. Odmogile 1B
Cena wybranej oferty: 159.864,00 złote brutto

Uzasadnienie wyboru: złożona przez w/w Wykonawcę oferta spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego i jest najkorzystniejszą (najtańszą) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

KS WANDA, 31-751 Kraków, ul. Odmogile 1B
Otrzymana punktacja: 100 pkt.


Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.