Wybór najkorzystniejszej oferty. NZ.273.27.2013.AMA

Opracowanie dokumentacji projektowej odnawialnych źródeł energii na obiektach sportowych w Krakowie: MOS Nowa Huta ul. Bulwarowa (lampy solarne), Com Com Zone - boiska treningowe ul. Ptaszyckiego (lampy solarne), OSiR Kolna (farma fotowoltaniczna), OSiR Kolna - TKG (lampy solarne), KS Baszta ul. Aleksandry (lampy solarne). Numer sprawy: NZ.273.27.2013.AMA

 

NZ.273.27.2013.AMA                                                                         Kraków, dnia  15.03.2013 r.

 

Dotyczy:          postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania p.n.: Opracowanie dokumentacji projektowej odnawialnych źródeł energii na obiektach sportowych w Krakowie: MOS Nowa Huta ul. Bulwarowa (lampy solarne), Com Com Zone - boiska  treningowe ul. Ptaszyckiego (lampy solarne), OSiR Kolna (farma fotowoltaniczna), OSiR Kolna - TKG (lampy solarne), KS Baszta ul. Aleksandry (lampy solarne). Numer sprawy: NZ.273.27.2013.AMA.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 71.32.00.00-7

Termin realizacji: do dnia 29.03.2013 r.

 

Liczba otrzymanych ofert: 2, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Wybrano ofertę nr 2                 

Solarpol Polskie Centrum Energii Odnawialnej 32-440 Sułkowice, ul. Zagumnie 49

Cena wybranej oferty:               21.525,00 zł brutto

 

Uzasadnienie wyboru: złożona przez w/w Wykonawcę oferta spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego i jest najkorzystniejszą (najtańszą) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

100,00 pkt otrzymała oferta nr 2 Solarpol Polskie Centrum Energii Odnawialnej 32-440 Sułkowice, ul. Zagumnie 49

 17,94 pkt otrzymała oferta nr 1 i-PROJEKT Łukasz Kłak 44-100 Gliwice, ul. Gdańska 17/2

 

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu, z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.