Wybór najkorzystniejszej oferty. NZ.273.191.2012.AMA

 

NZ.273.191.2012.AMA                                                                     Kraków, dnia 28.12.2012 r.

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: Ochronę fizyczną obiektów sportowych: Stadion Miejski Hutnik Kraków, Orlik przy ul. Fortecznej oraz Strzelnicy przy ul. Królowej Jadwigi 220 w Krakowie. Znak sprawy: NZ.273.191.2012.AMA.

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 79.71.00.00-4.

 

Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2013 roku.

 

Liczba otrzymanych ofert: 7, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert. Dodatkowo jedną ofertę złożono po terminie składania ofert.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Wybrano ofertę nr 3:            

Przedsiębiorstwo Usługowe SED-HUT Spółka Akcyjna 30-969 Kraków, ul. Ujastek 1

Cena ofertowa brutto: 150.759,60 zł

Cena jednostkowa brutto za 1 godz. sprawowania ochrony przez 1 pracownika na Stadionie Miejskim Hutnik oraz na Orliku przy Fortecznej : 7,98 zł

Cena jednostkowa brutto za 1 podjazd grupy interwencyjnej na obiekt Strzelnicy: 10,00 zł

 

 

Uzasadnienie wyboru: złożona przez w/w Wykonawcę oferta spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego i jest najkorzystniejszą (najtańszą) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

100,00 pkt otrzymała oferta nr 3:  Przedsiębiorstwo Usługowe SED-HUT Spółka Akcyjna

30-969 Kraków, ul. Ujastek 1

 

92,63 pkt otrzymała oferta nr 5:  SOLD S.A. 30-381 Kraków, ul. Brzask 49

 

83,58 pkt otrzymała oferta nr 7 Agencja Ochrony VIP 32-005 Niepołomice, ul. Grunwaldzka 11

 

82,20 pkt otrzymała oferta nr 4:  Konsorcjum firm, którego Pełnomocnikiem jest Konsalnet Holding S.A. 01-756 Warszawa, ul. Przasnyska 6A

 

71,80 pkt otrzymała oferta nr 1:  WOLF Służba Ochrony Sp. z o.o. 31-334 Kraków, ul. Łokietka 146

 

71,52 pkt otrzymała oferta nr 6:  PW MICROS Józef Lipiński 85-147 Bydgoszcz, ul. Dąbrowa 20

 

61,06 pkt otrzymała oferta nr 2:  FORMACJA s.c. Wojciech Nosek, Ireneusz Krzyżanowski, 41-800 Zabrze ul. Klimasa 2

 

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu, z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.