Wybór najkorzystniejszej oferty. NZ.273.181.2012.AMA

Dostawa paliw do samochodów dla potrzeb Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie. Znak sprawy: NZ.273.181.2012.AMA.

 

NZ.273.181.2012.AMA                                                                    Kraków, dnia 11.12.2012 r.

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: Dostawa paliw do samochodów dla potrzeb Zarządu Infrastruktury Sportowej  w Krakowie.

Znak sprawy: NZ.273.181.2012.AMA.

Wg rozdzielnika

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 09.13.21.00-4, 09.13.41.00-8

Termin realizacji: do 01.01.2013 do 31.12.2013 r.

Liczba otrzymanych ofert: 1, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Wybrano ofertę:

oferta nr 1:  ARGE Paliwa Sp. z o.o., 30-552 Kraków, ul. Wielicka 22A

 

Cena wybranej oferty: 53.277,00 złotych brutto

 

Uzasadnienie wyboru: Złożona oferta  spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego  i jest najkorzystniejszą (jedyną) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

100,00 pkt otrzymała oferta nr  1 ARGE Paliwa Sp. z o.o., 30-552 Kraków, ul. Wielicka 22A

 

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu, z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.