Wybór najkorzystniejszej oferty. NZ.273.159.2013.AMA

Wymiana stolarki okiennej w budynku KS Prądniczanka przy ul. Majora 12A w Krakowie. Nr spr. NZ.273.159.2013.AMA

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.00.00.00-7, 45.40.00.00-1, 45.42.11.30-4

 

Termin realizacji: do dnia 30.11.2013 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 3, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 2 ofertę.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Wybrano ofertę 2:         Firma Budowlana J&S Kurek Janusz 28-500 Kazimierza Wieka, ul. Partyzantów 40A/6

 

cena oferty: 183.418,60 zł brutto

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 1:

F.H.U. BOCH Adrian Bochacki 32-400 Myślenice, ul. Gałczyńskiego 7

Oferta odrzucona

 

Oferta 2:

Firma Budowlana J&S Kurek Janusz 28-500 Kazimierza Wieka, ul. Partyzantów 40A/6

Otrzymana punktacja 100,00 pkt

 

Oferta 3:

EST INSTALACJE Dawid Marszałek 32-086 Węgrzce, ul. Forteczna 1

Oferta odrzucona

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez Firma Budowlana J&S Kurek Janusz 28-500 Kazimierza Wieka, ul. Partyzantów 40A/6 spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.