Wybór najkorzystniejszej oferty NZ.273.141.2015.RZA

Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Sióstr Salezjanek – os. Kościuszkowskie 7 w Krakowie. Znak sprawy: NZ.273.141.2015.RZA

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.11.12.91-4; 45.21.22.21-1

Termin realizacji: do dnia 30.11.2015 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 4, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 1 ofertę.

Kryteria oceny ofert: Kryterium 1: cena brutto 98%, Kryterium 2: okres gwarancji do 2%

 

Wybrano ofertę  1: PPHU CHEC, 41-700 Ruda Śląska, ul. Nałkowskiej 16D

                                 cena:  496.860,43 złotych brutto

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu (uzyskała najwyższą liczbę punktów łącznie w obydwu kryteriach).

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 1: PPHU CHEC, 41-700 Ruda Śląska, ul. Nałkowskiej 16D

                Otrzymana punktacja – łącznie 100 pkt, w tym: Kryterium 1: 98 pkt, Kryterium 2: 2 pkt

              

Oferta 2: PBiD TRANSPYCH Henryk Dutkiewicz, 32-010 Kocmyrzów, Goszcza 104

                Otrzymana punktacja – oferta odrzucona

          

Oferta 3: PRIiB HALUX Sp. z o.o., 30-720 Kraków, ul. Saska 25

                Otrzymana punktacja – łącznie 94,17 pkt, w tym: Kryterium 1: 92,17 pkt, Kryterium 2: 2 pkt

       

Oferta 4: KRISBUD Sp. z o.o., 32-540 Trzebinia, ul. 22 Lipca 58

                Otrzymana punktacja – łącznie 78,49 pkt, w tym: Kryterium 1: 76,49 pkt, Kryterium 2: 2 pkt

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.