Wybór najkorzystniejszej oferty NZ.273.138.2015.AMA

Rewitalizacja i modernizacja boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 30 w Krakowie przy ul. Konfederackiej 12, w trybie zaprojektuj i wykonaj Numer sprawy: NZ.273.138.2015.AMA

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV 45.21.22.20-4, 45.23.61.19-7, 71.00.00.00-8

 

Termin realizacji: do dnia 30.09.2015 r.

 

Liczba otrzymanych ofert: 3  z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

 

Kryteria oceny ofert:

cena brutto 98%,

Okres gwarancji  na wykonane roboty budowlane, materiały i urządzenia (z wyłączeniem wykonanych nawierzchni poliuretanowych) 2%

 

Wybrano ofertę  1:

 

Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych i Budowlanych HALUX Sp. z o.o.

30-720 Kraków ul. Saska 25

 

Cena oferty 194.400,00 zł brutto

 

Okres gwarancji  na wykonane roboty budowlane, materiały i urządzenia (z wyłączeniem wykonanych nawierzchni poliuretanowych): 60 m-cy

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta nr 1 złożona przez: Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych i Budowlanych HALUX Sp. z o.o.

30-720 Kraków ul. Saska 25 otrzymała 100,00 pkt.

Kryterium 1: 98,00 pkt

Kryterium 2: 2 pkt

Oferta nr 2 złożona przez: Przedsiębiorstwo Budowlane i Drogowe TRANSPYCH Henryk Dutkiewicz 32-010 Kocmyrzów, Goszcza 104 otrzymała 76,36 pkt.

Kryterium 1: 74,36 pkt

Kryterium 2: 2 pkt

 

Oferta nr 3  złożona przez J&R Roboty Ziemne  Leszek Wcisło 31-323 Kraków ul. Opolska 61/239 otrzymała 97,49 pkt.

Kryterium 1:  95,49 pkt

Kryterium 2: 2 pkt

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych i Budowlanych HALUX Sp. z o.o. 30-720 Kraków ul. Saska 25 spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą, ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.