Wybór najkorzystniejszej oferty. Numer sprawy NZ.273.225.2015.RZA

Obsługa techniczna 2 PZU. Cracovia Półmaratonu Królewskiego.

 

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV 92.62.20.00-7

Termin realizacji: od dnia 19.10.2015 r. do dnia 26.10.2015 r.

Liczba otrzymanych ofert: 1  z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

 

Kryteria oceny ofert:

Kryterium 1:  cena brutto           90%,

Kryterium 2: nieodpłatne wykonanie raportu fotograficznego obejmującego branding każdego wydarze-nia, miejsca (związanego z przedmiotowym zamówieniem) i przekazanie dokumentacji fotograficznej w terminie do 14 dni od zakończenia  imprezy             10%      

 

Wybrano ofertę 1: CREATIVE GROUP 303, 32-800 Brzesko ul. Ogrodowa 15/53

                            Cena oferty 111.899,25 złotych brutto

 

Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego wykonania raportu fotograficznego obejmujące-go branding każdego wydarzenia, miejsca (związanego z przedmiotowym zamówieniem) i przekazania dokumentacji fotograficznej w terminie do 14 dni od zakończenia  imprezy            

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta nr 1: CREATIVE GROUP 303 32-800 Brzesko ul. Ogrodowa 15/53 otrzymała 100,00 pkt.

             Otrzymana punktacja – łącznie 100 pkt, w tym: Kryterium 1: 90 pkt, Kryterium 2: 10 pkt

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia warunki określone w SIWZ i jest jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.