Wybór najkorzystniejszej oferty. Numer sprawy NZ.273.200.2015.RZA

Przebudowa hali KS Prądniczanka przy ul. Majora 12a w zakresie klatki schodowej i adaptacji pomieszczeń klubowych.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.00.00.00-7

Termin realizacji: do dnia 31.05.2016 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 9, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 2 oferty.

Kryteria oceny ofert: Kryterium 1: cena brutto 98%, Kryterium 2: okres gwarancji do 2%

 

Wybrano ofertę 9: Zakład Remontowo-Budowlany JURA, 32-340 Wolbrom ul. 1-go maja 83

                               cena:  546.416,77 złotych brutto

                               cena po poprawieniu omyłki: 544.571,77 złotych brutto

 

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu (uzyskała najwyższą liczbę punktów łącznie w obydwu kryteriach).

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 1: KBUD Krzysztof Łuksza, 55-110 Prusice, ul. Henryka Probusa 18

         Otrzymana punktacja – łącznie 79,99 pkt, w tym: Kryterium 1: 79,99 pkt, Kryterium 2: 0 pkt

 

Oferta 2: FI-B INDOM D. Jakóbczyk, 30-398 Kraków ul. Podg. Tynieckie 90 D

         Otrzymana punktacja – łącznie 98,84 pkt, w tym: Kryterium 1: 97,84 pkt, Kryterium 2: 1 pkt

 

Oferta 3: WI-BA Tadeusz Baran – Roman Wierciak s.c., 32-400 Myślenice ul. 3-go Maja 35 H

         Otrzymana punktacja – oferta odrzucona

 

Oferta 4: PPUH WIKPOL, 33-370 Muszyna ul. Kościelna59

         Otrzymana punktacja – łącznie 92,53 pkt, w tym: Kryterium 1: 91,53 pkt, Kryterium 2: 1 pkt

 

Oferta 5: Konsorcjum Lider STAMBUD Sp.z o.o., Nawojowa Góra ul. Podlas 11, 32-065 Krzeszowice

                     Partner: 2K-Budownictwo Sp. z o.o. Sp.k., 32-084 Morawica 286

         Otrzymana punktacja – łącznie 71,12 pkt, w tym: Kryterium 1: 69,12 pkt, Kryterium 2: 2 pkt

 

Oferta 6: GIPS-BUD s.c. Stanisław Piwowar, Tomasz Piwowar, 30-617 Kraków ul. Wyżynna 16a

         Otrzymana punktacja – łącznie 70.80 pkt, w tym: Kryterium 1: 69,80 pkt, Kryterium 2: 1 pkt

 

Oferta 7: AVERTE Sp. z o.o., 34-120 Andrychów, Roczyny ul. Zarzeczna 50 a

         Otrzymana punktacja – oferta odrzucona

 

Oferta 8: REMSET Sp. z o.o., 30-383 Kraków ul. Skośna 12

         Otrzymana punktacja – łącznie 74,58 pkt, w tym: Kryterium 1: 73,58 pkt, Kryterium 2: 1 pkt

 

Oferta 9: Zakład Remontowo-Budowlany JURA, 32-340 Wolbrom, ul. 1-go maja 83

         Otrzymana punktacja – łącznie 100 pkt, w tym: Kryterium 1: 98 pkt, Kryterium 2: 2 pkt

 

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.