Wybór najkorzystniejszej oferty. Numer sprawy NZ.273.197.2015.RZA

Rewitalizacja i modernizacja boisk przyszkolnych – modernizacja bieżni okólnej i skoczni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej Nr 114, ul. Łąkowa w Krakowie.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.20-4; 45.21.22.00-8

Termin realizacji: do dnia 30.11.2015 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 2, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 1 ofertę.

Dodatkowo jedna oferta wpłynęła po terminie przewidzianym na składanie ofert.

Kryteria oceny ofert:

Kryterium 1: cena brutto 98%, Kryterium 2: okres gwarancji do 2%

 

Wybrano ofertę 2: PROBUD ZUBP Sp-nia Rzemieślnicza, 32-100 Proszowice, ul. Krakowska 7

                               cena:  231.987,57 złotych brutto

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu (uzyskała najwyższą liczbę punktów łącznie w obydwu kryteriach).

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 1: FPUH EMBRUK J. Matras, 34-600 Limanowa, Młynne 251

         Oferta odrzucona

 

  Oferta 2: PROBUD ZUBP Sp-nia Rzemieślnicza, 32-100 Proszowice, ul. Krakowska 7

           Otrzymana punktacja – łącznie 100 pkt, w tym: Kryterium 1: 98 pkt, Kryterium 2: 2 pkt

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.