Wybór najkorzystniejszej oferty. Numer sprawy NZ.273.194.2015.AMA

Rewitalizacja i modernizacja boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 109 i Gimnazjum Nr 13 w Krakowie przy ul. Mackiewicza 15, w trybie zaprojektuj i wykonaj.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV 71.00.00.00-8, 45.21.22.20-4, 45.23.61.19-7.

Termin wykonania zamówienia: do 30 listopada 2015 r.

Liczba otrzymanych ofert: 5  z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert:

cena brutto 98%,

Okres gwarancji  na wykonane roboty budowlane, materiały i urządzenia (z wyłączeniem wykonanych nawierzchni poliuretanowych) 2%

 

Wybrano ofertę  5:

PROBUD  Zakład Usług Budowlano-Projektowych Spółdzielnia Rzemieślnicza 32-100 Proszowice, ul. Krakowska 7

Cena oferty  339.000,00 zł brutto

Okres gwarancji  na wykonane roboty budowlane, materiały i urządzenia (z wyłączeniem wykonanych nawierzchni poliuretanowych): 60 m-cy

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta nr 1 złożona przez: InterHall Sp. z o.o. 40-144 Katowice ul. Józefowska 6

otrzymała 76,13 pkt.

Kryterium 1: 74,13 pkt

Kryterium 2:   2 pkt

Oferta nr 2 złożona przez: EVERSPORT Sp. z o.o. 03-161 Warszawa, ul. Kiersnowskiego 18/45

otrzymała 94,35 pkt.

Kryterium 1: 92,35 pkt

Kryterium 2:   2 pkt

Oferta nr 3 złożona przez: Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych i Budowlanych HALUX Sp. z o.o. 30-720 Kraków ul. Saska 25

otrzymała 93,17 pkt.

Kryterium 1: 91,17 pkt

Kryterium 2:   2 pkt

Oferta nr 4 złożona przez: J &R Roboty Ziemne  Leszek Wcisło 31-323 Kraków ul. Opolska 61/239

otrzymała 88,31 pkt.

Kryterium 1:  86,31 pkt

Kryterium 2:    2 pkt

Oferta nr 5  złożona przez PROBUD  Zakład Usług Budowlano-Projektowych Spółdzielnia Rzemieślnicza 32-100 Proszowice, ul. Krakowska 7

otrzymała 100,00 pkt.

Kryterium 1:  98,00 pkt

Kryterium 2:    2 pkt

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez PROBUD  Zakład Usług Budowlano-Projektowych Spółdzielnia Rzemieślnicza 32-100 Proszowice, ul. Krakowska 7 spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą, ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.