Wybór najkorzystniejszej oferty. Numer sprawy NZ.273.190.2015.AMA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania p.n.: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą i oświetleniem przy Szkole Podstawowej nr 29 ul. Dembowskiego 12 w Krakowie - w ramach rewitalizacji i modernizacji boisk szkolnych. Numer sprawy: NZ.273.190.2015.AMA..

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.11.12.91-4, 45.21.22.21-1

 

Termin realizacji: do dnia 30.11.2015 r.
Liczba otrzymanych ofert: 2, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

 

Kryteria oceny ofert:
cena brutto 98%,
okres gwarancji  na wykonane roboty budowlane, materiały i urządzenia (z wyłączeniem wykonanych nawierzchni poliuretanowych) 2%

 

Wybrano ofertę nr 1:
Zakład Remontowo-Budowlany JURA 32-340 Wolbrom, ul. 1-go Maja 83

 

Cena oferty: 488.140,86 zł brutto złotych brutto
okres gwarancji na wykonane roboty 60 m-cy

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:
100 pkt otrzymała oferta nr 1 Zakład Remontowo-Budowlany JURA 32-340 Wolbrom, ul. 1-go Maja 83
Cena 98 pkt
Okres gwarancji  na wykonane roboty budowlane, materiały i urządzenia (z wyłączeniem wykonanych nawierzchni poliuretanowych) 2 pkt

 

99,04 pkt otrzymała oferta nr 2 Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych i Budowlanych HALUX Sp. z o.o. 30-720 Kraków ul. Saska 25
Cena 97,04 pkt
Okres gwarancji  na wykonane roboty budowlane, materiały i urządzenia (z wyłączeniem wykonanych nawierzchni poliuretanowych) 2 pkt

 

Uzasadnienie wyboru:
Oferta złożona przez Konsorcjum firm: Zakład Remontowo-Budowlany JURA 32-340 Wolbrom, ul. 1-go Maja 83 spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą, ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.
Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.