Wybór najkorzystniejszej oferty. Numer sprawy NZ.273.9.2015.AMA

Wykonanie medali na imprezy sportowe.  Numer sprawy: NZ.273.9.2015.AMA.  

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 18.51.22.00-3

 

Termin realizacji: do dnia 19.10.2015 roku – zgodnie z zakresem rzeczowym.

 

Liczba otrzymanych ofert: 4 z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 1 ofert.

 

Kryterium 1: najniższa cena brutto 95%

Kryterium 2: jakość wykonania medalu 5%

 

Wybrano ofertę  3:

GALLO- Tomasz Kulej 42-130 Wręczyca Mała ul. Zamkowa 69

 

Cena ofertowa brutto: 105.310,00 złotych

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

98,10 pkt otrzymała oferta nr 3 GALLO- Tomasz Kulej 42-130 Wręczyca Mała ul. Zamkowa 69

Cena 93,10 pkt

Jakość wykonania medalu    5 pkt

 

96,75 pkt otrzymała oferta nr 1 Technika/Aerotechnika Jerzy Domicz 61-315 Poznań u. Pokrzywno 30

Cena 91,75 pkt

Jakość wykonania medalu    5 pkt

 

95,00 pkt otrzymała oferta nr 4 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe EUROMEDAL Magdalena Snopkiewicz 41-902 Bytom ul. Sienna 1

Cena 95,00 pkt

Jakość wykonania medalu    0 pkt

 

Oferta nr 2 złożona przez S2 PROJEKT Sp. z o.o.  95-100 Zgierz ul. Cezaka 13 lok. 2, została odrzucona

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez: GALLO - Tomasz Kulej 42-130 Wręczyca Mała ul. Zamkowa 69 spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.