Wybór najkorzystniejszej oferty. Numer sprawy: NZ.273.80.2015.AMA

Dotyczy:          postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania p.n.: Modernizacja hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego 4 w Krakowie - Etap II -termomodernizacja budynku. Numer sprawy: NZ.273.80.2015.AMA

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.90-5, 45.32.10.00-3

 

Termin realizacji: do dnia 30.10.2015 r.

Liczba otrzymanych ofert: 3  z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 1 ofertę.

 

Kryteria oceny ofert:

cena brutto 98%,

okres gwarancji  na wykonane roboty budowlane, materiały i urządzenia 2%

 

Wybrano ofertę  2:

Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych i Transportowych CECHINI

Stanisław i Józef Cechini Spółka Jawna

33-380 Krynica-Zdrój ul. Pułaskiego 29

 

Cena oferty: 897.580,80 złotych brutto

 

okres na wykonane roboty budowlane, materiały i urządzenia 60 m-cy

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta nr 1 złożona przez: DOTO Polska Sp. z o.o. 25-563 Kielce ul. Zagnańska 153 otrzymała 80,81 pkt.

Kryterium 1: 79,81 pkt

Kryterium 2: 1 pkt

 

Oferta nr 2 złożona przez: Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych i Transportowych CECHINI

Stanisław i Józef Cechini Spółka Jawna 33-380 Krynica-Zdrój ul. Pułaskiego 29

otrzymała 100,00 pkt.

Kryterium 1: 98,00 pkt

Kryterium 2: 2 pkt

 

Oferta nr 3 złożona przez: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe AR-BUD 30-698 Kraków ul. Merkuriusza Polskiego 2 – oferta odrzucona

 

Oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych i Transportowych CECHINI Stanisław i Józef Cechini Spółka Jawna 33-380 Krynica-Zdrój ul. Pułaskiego 29 spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą, ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.