Wybór najkorzystniejszej oferty. Numer sprawy NZ.273.74.2015.AMA

Rewitalizacja i modernizacja boisk szkolnych  przy Gimnazjum Nr 17w Krakowie, ul. Litewska 34, w trybie zaprojektuj i wykonaj. Numer sprawy: NZ.273.74.2015.AMA

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 71000000-8, 71.32.00.00-7, 45.21.22.00-8.

 

Termin realizacji: do dnia 21.08.2015 roku.

 

Liczba otrzymanych ofert: 8  z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 1 ofertę.

 

Kryteria oceny ofert:

cena brutto 98%,

Okres gwarancji  na wykonane roboty budowlane, materiały i urządzenia (z wyłączeniem wykonanych nawierzchni poliuretanowych) 2%

 

Wybrano ofertę  8:

 

Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych i Budowlanych HALUX Sp. z o.o. 30-720 Kraków ul. Saska 25

 

Cena oferty  377.700,00 zł brutto

 

Okres gwarancji  na wykonane roboty budowlane, materiały i urządzenia (z wyłączeniem wykonanych nawierzchni syntetycznych): 60 m-cy

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta nr 1 złożona przez: SAMBUD Józef Paryl 32-412 Wiśniowa, Węglówka 72 otrzymała 98,90 pkt.

Kryterium 1: 96,90 pkt

Kryterium 2: 2 pkt

Oferta nr 2 złożona przez: EVERSPORT Sp. z o.o. 03-161 Warszawa ul. Kiersnowskiego 18/45 otrzymała 99,97 pkt.

Kryterium 1: 97,97 pkt

Kryterium 2: 2 pkt

Oferta nr 3 złożona przez: EUROCOURT Sp. z o.o. 26-600 Radom ul. Wolność 8/7 otrzymała 98,14 pkt.

Kryterium 1: 96,14 pkt

Kryterium 2: 2 pkt

Oferta nr 4 złożona przez: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Eksportowe „WIKOS” Jerzy Strzelec, Olszyny ul. Zatorska 62, 32-551 Babice otrzymała 83,71 pkt.

Kryterium 1: 81,71 pkt

Kryterium 2: 2 pkt

Oferta nr 5  złożona przez &R Roboty Ziemne  Leszek Wcisło 31-323 Kraków ul. Opolska 61/239 otrzymała 98,82 pkt.

Kryterium 1:  96,82 pkt

Kryterium 2: 2 pkt

Oferta nr 6 złożona przez: Konsorcjum firm:

Lider: P.P.U.H. WŁOMEX Zygmunt Włodarczyk 30-719 Kraków ul. Gromadzka 30

Członek konsorcjum: SuperService Sp. z o.o. 30-713 Kraków ul. Płaszowska 30

Otrzymała 86,32 pkt.

Kryterium 1: 84,32 pkt

Kryterium 2: 2 pkt

Oferta nr 7 złożona przez: PROBUD Zakład Usług Budowlano-Projektowych Spółdzielnia Rzemieślnicza 32-100 Proszowice, ul. Krakowska 7

Oferta odrzucona.

Oferta nr 8 złożona przez: Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych i Budowlanych HALUX Sp. z o.o. 30-720 Kraków ul. Saska 25 otrzymała 100,00 pkt.

Kryterium 1: 98,00 pkt

Kryterium 2: 2 pkt

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych i Budowlanych HALUX Sp. z o.o. 30-720 Kraków ul. Saska 25 spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą, ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.