Wybór najkorzystniejszej oferty. Numer sprawy NZ.273.68.2015.AMA

Rewitalizacja i modernizacja boisk szkolnych  przy Szkole Podstawowej Nr 124 w Krakowie, ul. Weigla 2, w trybie zaprojektuj i wykonaj. Numer sprawy: NZ.273.68.2015.AMA

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 71000000-8, 71.32.00.00-7, 45.21.22.00-8.

 

Termin realizacji: do dnia 21.08.2015 roku.

 

Liczba otrzymanych ofert: 8  z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

 

Kryteria oceny ofert:

cena brutto 98%,

Okres gwarancji  na wykonane roboty budowlane, materiały i urządzenia (z wyłączeniem wykonanych nawierzchni poliuretanowych) 2%

 

Wybrano ofertę  8:

 

PROBUD Zakład Usług Budowlano-Projektowych Spółdzielnia Rzemieślnicza 32-100 Proszowice, ul. Krakowska

Cena oferty: 284.000,00 zł  brutto

 

Okres gwarancji  na wykonane roboty budowlane, materiały i urządzenia (z wyłączeniem wykonanych nawierzchni syntetycznych): 60 m-cy

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta nr 1 złożona przez: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRETASPORT Ilona Stańczyk 41-303 Dabrowa Górnicza, ul. Podlesie 17 otrzymała 68,65 pkt.

Kryterium 1: 66,65 pkt

Kryterium 2: 2 pkt

 

Oferta nr 2 złożona przez: EVERSPORT Sp. z o.o. 03-161 Warszawa ul. Kiersnowskiego 18/45 otrzymała 86,12 pkt.

Kryterium 1: 84,12 pkt

Kryterium 2: 2 pkt

 

Oferta nr 3 złożona przez: EUROCOURT Sp. z o.o. 26-600 Radom ul. Wolność 8/7 otrzymała 79,49 pkt.

Kryterium 1: 77,49 pkt

Kryterium 2: 2 pkt

 

Oferta nr 4 złożona przez: KORTBUD Sp. z o.o. Sp. k. 05-079 Okuniew, ul. Lipowa 7 otrzymała 72,34 pkt.

Kryterium 1: 70,34 pkt

Kryterium 2: 2 pkt

 

Oferta nr 5  złożona przez J&R Roboty Ziemne  Leszek Wcisło 31-323 Kraków ul. Opolska 61/239otrzymała 89,26 pkt.

Kryterium 1:  87,26 pkt

Kryterium 2: 2 pkt

 

Oferta nr 6 złożona przez: Krisbud Sp. z o.o. 32-540 Trzebinia ul. 22 Lipca 58

Otrzymała 1 60,62 pkt.

Kryterium 1: 58,62 pkt

Kryterium 2: 2 pkt

 

Oferta nr 7 złożona przez: Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych i Budowlanych HALUX Sp. z o.o. 30-720 Kraków ul. Saska 25 otrzymała 81,75 pkt.

 

Kryterium 1: 79,75 pkt

Kryterium 2: 2 pkt

 

Oferta nr 8 złożona przez: PROBUD Zakład Usług Budowlano-Projektowych Spółdzielnia Rzemieślnicza 32-100 Proszowice, ul. Krakowska 7 otrzymała 100,00 pkt.

Kryterium 1: 98,00 pkt

Kryterium 2: 2 pkt

 

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez PROBUD Zakład Usług Budowlano-Projektowych Spółdzielnia Rzemieślnicza 32-100 Proszowice, ul. Krakowska 7 spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą, ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.