Wybór najkorzystniejszej oferty. Numer sprawy NZ.273.6.2013.AMA

Przebudowa toru kajakarstwa górskiego celem dostosowania jego parametrów technicznych i użytkowych do najnowszych wymagań sportowych. Numer sprawy: NZ.273.6.2013.AMA.

 

NZ.273.6.2013.AMA                                                                             Kraków, dnia  05.02.2013 r.

 

Dotyczy:          postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania p.n.: Przebudowa toru kajakarstwa górskiego celem dostosowania jego parametrów technicznych i użytkowych do najnowszych wymagań sportowych. Numer sprawy: NZ.273.6.2013.AMA.

 

 

Wg rozdzielnika

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.24.00.00-1, 45.24.21.00-6.

Termin realizacji: do dnia 15.04.2013 r.

 

Liczba otrzymanych ofert: 3, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 1 ofertę.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Wybrano ofertę nr 2                 

 

Skanska S.A. 01-518 Warszawa, ul. Gen. J. Zajączka 9

 

Cena wybranej oferty:               527.273,21 zł brutto

 

Uzasadnienie wyboru: złożona przez w/w Wykonawcę oferta spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

100,00 pkt otrzymała oferta nr 2 Skanska S.A. 01-518 Warszawa, ul. Gen. J. Zajączka 9

70,48 pkt otrzymała oferta nr 3 FIRMA „JAN" Janusz Janas 32-065 Krzeszowice, ul. Bandurskiego 20
 

Oferta nr 1 złożona przez: STRABAG Spółka z o.o 05-800 Pruszków, ul. Parzniewska 10 została odrzucona.

 

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu, z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.