Wybór najkorzystniejszej oferty. Numer sprawy NZ.273.57.2013.AMA

Modernizacja boiska sportowego, bieżni oraz skoczni w dal na terenie Szkoły Podstawowej nr 10/Gimnazjum nr 6 na działce nr 226/4 obr. 1 Śródmieście, przy ul. Blachnickiego 1 w Krakowie Numer sprawy: NZ.273.57.2013.AMA.

 

NZ.273.57.2013.AMA                                                                                 Kraków, dnia  13.05.2013 r.

 

Dotyczy:          postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania p.n.: Modernizacja boiska sportowego, bieżni oraz skoczni w dal na terenie Szkoły Podstawowej nr 10/Gimnazjum nr 6 na działce nr 226/4 obr. 1 Śródmieście, przy ul. Blachnickiego 1 w Krakowie Numer sprawy: NZ.273.57.2013.AMA.

 

Wg rozdzielnika

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.20-4, 45.21.22.90-5.

Termin realizacji: do dnia 30.08.2013 r.

Termin wykonania zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych oraz czynności odbiorowe.

 

Liczba otrzymanych ofert: 6, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 1 ofertę.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Wybrano ofertę nr 1              

 

PPHU CHEC 71-700 Ruda Śląska, ul. Zabrzańska 51

 

Cena wybranej oferty:                       244.437,51 zł brutto

 

Uzasadnienie wyboru: złożona przez w/w Wykonawcę oferta spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

100,00 pkt otrzymała oferta nr 1 PPHU CHEC 71-700 Ruda Śląska, ul. Zabrzańska 51

  90,76 pkt otrzymała oferta nr 3 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRETASPORT Ilona       

      Stańczyk 41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Podlesie 17 

  88,41 pkt otrzymała oferta nr 5 Przedsiębiorstwo Projektowo Budowlane Sp. z o.o.

      43-300 Bielsko-Biała, ul. Lipnicka 6/5 - Lider Konsorcjum

  82,09 pkt otrzymała oferta nr 6 KRISBUD Sp. z o.o. 32-540 Trzebinia, ul. 22 Lipca 58

  73,68 pkt otrzymała oferta nr 4 Przedsiębiorstwo Budowlane „MONOBET" Marcin    

      Andrzejewski 43-100 Tychy, ul. Dojazdowa 7

 

Oferta nr 2 złożona przez: NOVA SPORT Sp. z o.o. 71-637 Szczecin, ul. Firlika 20 została odrzucona