Wybór najkorzystniejszej oferty. Numer sprawy NZ.273.5.2015.AMA

Dostawa koszulek technicznych na potrzeby imprez sportowych w 2015 roku.  Numer sprawy: NZ.273.5.2015.AMA.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 18.41 22.00-2, 18.41.20.00-0

 Termin realizacji: do dnia  25.10.2015 roku.

Wymagany termin realizacji zamówienia – dostarczenie każdorazowo (na każdy z Biegów osobno) koszulek w niżej wymienionych terminach:

- 14. Cracovia Maraton do dnia 09 kwietnia 2015 roku

- 2. Cracovia Półmaraton Królewski do dnia 6 października 2015 roku.

 Liczba otrzymanych ofert: 2 z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 1 ofertę. Dodatkowo 2 oferty wpłynęły po upływie terminu składania.

 Kryterium 1 - Cena - 72 pkt

Kryterium 2 - Dostawa nagród (bonów) - 10 pkt

Kryterium 3 - Dostawa asortymentu sportowego - 15 pkt

Kryterium 4 - Przekazanie nagród rzeczowych - 2 pkt

Kryterium 5 - Wykonanie nadruku – 1 pkt

 Wybrano ofertę  2:

PK Trading Piotr Kujawiński, Kamil Kujawiński Spółka Jawna 62-730 Dobra ul. Narutowicza 13

 Cena ofertowa brutto: 297.000,00 zł brutto

cena  jednostkowa 22,00 zł brutto

 Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 Oferta 2:   PK Trading Piotr Kujawiński, Kamil Kujawiński Spółka Jawna 62-730 Dobra ul. Narutowicza 13

Kryterium 1: 72,00 pkt.,

Kryterium 2: 0 pkt.,

Kryterium 3: 0 pkt.,

Kryterium 4: 2 pkt,

Kryterium 5: 0 pkt

 Łączna punktacja: 74,00 pkt

 Oferta 1:   TARMAX Sp. z o.o. Sp. k. ul. Ciasna 10, 35-232 Rzeszów – oferta odrzucona

 Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez: PK Trading Piotr Kujawiński, Kamil Kujawiński Spółka Jawna 62-730 Dobra ul. Narutowicza 13 spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.