Wybór najkorzystniejszej oferty. Numer sprawy NZ.273.46.2015.AMA

Roczna konserwacja oraz utrzymanie boisk sportowych typu ORLIK w Krakowie. Numer sprawy: NZ.273.46.2015.AMA

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 77.32.00.00-9

 

Termin realizacji: Etap  I do dnia 30.04.2015 roku

   Etap II do dnia 09.11.2015 roku

 

Liczba otrzymanych ofert: 2  z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 1 ofertę.

 

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Wybrano ofertę  2:

 

MGG Olaf Obruśnik 32-050 Skawina ul. Krakowska 95

 

Cena oferty: 28.000,00 złotych brutto

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta nr 2 MGG Olaf Obruśnik 32-050 Skawina ul. Krakowska 95

Otrzymana punktacja: 100,00 pkt

 

Oferta nr 1 PYZIK Usługi, Budownictwo, Handel Zygmunt Pyzik 38-321 Moszczenica 486

Oferta odrzucona.

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez MGG Olaf Obruśnik 32-050 Skawina ul. Krakowska 95 spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą, najtańszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.