Wybór najkorzystniejszej oferty. Numer sprawy NZ.273.44.2013.AMA

Zakup koszulek technicznych na potrzeby organizacyjne Cracovia Maraton 2013. Numer sprawy: NZ.273.44.2013.AMA

 

NZ.273.44.2013.AMA                                                                          Kraków, dnia  28.03.2013 r.

 

Dotyczy:          postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania p.n.: Zakup koszulek technicznych na potrzeby organizacyjne Cracovia Maraton 2013. Numer sprawy: NZ.273.44.2013.AMA.

 

Wg rozdzielnika

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 18.41.22.00-2

Termin realizacji: do dnia 08.04.2013 r.

 

Liczba otrzymanych ofert: 4, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Wybrano ofertę nr 4                 

MAMACUBE Kamila Hendrysiak 31-015 Kraków, ul. Pijarska 19/4

Cena wybranej oferty:               40.050,00 zł brutto

 

Uzasadnienie wyboru: złożona przez w/w Wykonawcę oferta spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego i jest najkorzystniejszą (najtańszą) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

100,00 pkt otrzymała oferta nr 4 MAMACUBE Kamila Hendrysiak 31-015 Kraków, ul. Pijarska 19/4

 99,11 pkt otrzymała oferta nr 3 Wikoss-Sport Monika Kosobudzka 42-500 Będzin, ul. Zawodzie 2

 91,50 pkt otrzymała oferta nr 1 INGROSSO Sp. z o.o.02-202 Warszawa, ul. Drawska 29 lok.40

 78,53 pkt otrzymała oferta nr 2 DANSPORT Maciej Śniegórski 44-117 Gliwice, ul. Oriona 36

 

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu, z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.