Wybór najkorzystniejszej oferty. Numer sprawy NZ.273.282.2014.AMA

Dostawa samochodu typu VAN dla Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie. Numer sprawy: NZ.273.282.2014.AMA

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 34.11.44.00-3

 

Termin realizacji: do dnia 29.12.2014 r.

 

Liczba otrzymanych ofert: 1 z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

 

Kryterium A: najniższa cena brutto                    90% (90 pkt)

Kryterium B: najniższe zużycie energii wg danych producenta w cyklu mieszanym (MJ/100km) - 5% (5 pkt);

Kryterium C: najniższa emisja dwutlenku węgla (CO2) wg danych producenta (g/km) - 5% (5 pkt).

 

Wybrano ofertę  1:

Bełtowski Sp. z o.o. Sp. k.30-435 Kraków ul. Zakopiańska 169

 

Cena ofertowa brutto: 163.900,00

W tym:

 Cena za samochód: 160.036,00 złotych brutto

Cena za zaproponowany pakiet ubezpieczenia: 3.864,00 złotych brutto

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta 1:   Bełtowski Sp. z o.o. Sp.k.30-435 Kraków ul. Zakopiańska 169

 

Otrzymana punktacja:

Kryterium A: 90 pkt, Kryterium B: 5 pkt, Kryterium C: 5 pkt

Łączna punktacja: 100 pkt

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez: Bełtowski Sp. z o.o. Sp.k. 30-435 Kraków ul. Zakopiańska 169

 spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą (jedyną) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.