Wybór najkorzystniejszej oferty. Numer sprawy NZ.273.198.2015.RZA

Obsługa techniczna 9.PZU Biegu Trzech Kopców w Krakowie. Znak sprawy: NZ.273.198.2015.RZA

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV 92.62.20.00-7

 

Termin realizacji: do dnia 04.10.2015 r.

Liczba otrzymanych ofert: 1  z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

 

Kryteria oceny ofert:

cena brutto       90%,

Zobowiązanie do całodobowej nieodpłatnej obsługi magazynu na terenie Stadionu Miejskiego im. H. Reymana w dniach 28.09 do 07.10.2015        10%

 

Wybrano ofertę  1:

 

CREATIVE GROUP 303 32-800 Brzesko ul. Ogrodowa 15/53

Cena oferty 33.686,64 zł brutto

 

Wykonawca zobowiązuje się  do całodobowej nieodpłatnej obsługi magazynu na terenie Stadionu Miejskiego im. H. Reymana w dniach 28.09 do 07.10.2015r.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta nr 1 złożona przez: CREATIVE GROUP 303 32-800 Brzesko ul. Ogrodowa 15/53 otrzymała 100,00 pkt.

Kryterium 1: 90,00 pkt

Kryterium 2: 10 pkt

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez CREATIVE GROUP 303 32-800 Brzesko ul. Ogrodowa 15/53 spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą, ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.