Wybór najkorzystniejszej oferty. Numer sprawy NZ.273.188.2014.AMA

Budowa pomieszczenia dla potrzeb wymiennikowni MPEC wraz z budową kompletnego topielnika z technologią, wewnętrznymi instalacjami: elektryczną i sanitarną, oraz przebudowa i budowa wewnętrznych instalacji c.o., c.t., c.w.u. w dużej hali lodowiska przy ul. Siedleckiego 7 w Krakowie, celem dostosowania obiektu do odbioru ciepła z nowego przyłącza.

Wg rozdzielnika

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.11-8, 45.33.10.00-6, 45.33.11.00-7, 45.23.24.60-4.

 

Termin realizacji: do dnia 14.11.2014 roku.

 

Liczba otrzymanych ofert: 1 z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

 

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Wybrano ofertę  1:

Krisbud Sp. z o. o.32-540 Trzebinia ul. 22 Lipca 58

Cena oferty: 594.536,53 złotych brutto

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta nr 1 Krisbud Sp. z o. o. 32-540 Trzebinia ul. 22 Lipca 58

Otrzymana punktacja: 100,00 pkt

 

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez Krisbud Sp. z o. o. 32-540 Trzebinia ul. 22 Lipca 58 spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą, (jedyną), ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.