Wybór najkorzystniejszej oferty. Numer sprawy NZ.273.176.2014.AMA

Dostawa i montaż drewnianej  modułowej podłogi sportowej na potrzeby Kraków Areny. Numer sprawy: NZ.273.176.2014.AMA.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 44.40.00.00-4, 37.40.00.00-2

 

Termin realizacji: do dnia 31.10.2014 roku.

 

Liczba otrzymanych ofert: 2 z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

 

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Wybrano ofertę  1: Konsorcjum:

EVER GRUPA Sp. z o.o. 01-934 Warszawa ul. Arkuszowa 39

EVERSPORT Sp. z o.o. 03-161 Warszawa ul. Kiersnowskiego 18/45

 

Cena oferty: 761.223,49 złotych brutto

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta nr 1 Konsorcjum:

EVER GRUPA Sp. z o.o. 01-934 Warszawa ul. Arkuszowa 39

EVERSPORT Sp. z o.o. 03-161 Warszawa ul. Kiersnowskiego 18/45

Otrzymana punktacja: 100,00 pkt

Oferta nr 2 ERZET-PODŁOGI Jarosław Zajączkowski Spółka Jawna 43-300 Bielsko-Biała ul.

Gazownicza 25

Otrzymana punktacja:  95,36 pkt

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez Konsorcjum: EVER GRUPA Sp. z o.o. 01-934 Warszawa ul. Arkuszowa 39

EVERSPORT Sp. z o.o. 03-161 Warszawa ul. Kiersnowskiego 18/45 spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą, ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.