Wybór najkorzystniejszej oferty. Numer sprawy NZ.273.176.2012.AMA

Przebudowa hali KS Prądniczanka przy ul. Majora 12A w Krakowie Znak sprawy: NZ.273.176.2012.AMA

 

NZ.273.176.2012.AMA                                                                     Kraków, dnia  03.01.2013 r.

 

Dotyczy:          postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania p.n.: Przebudowa hali KS Prądniczanka przy ul. Majora 12A w Krakowie Znak sprawy: NZ.273.176.2012.AMA.

 

 

Wg rozdzielnika

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.00.00.00-7; 45.21.22.25-9; 45.11.13.00-1.

Termin realizacji: do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 

Liczba otrzymanych ofert: 6, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 3 oferty.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Wybrano ofertę nr 4              

 

STYLMARK

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Marek Brysiak

42-200 Częstochowa, ul. Kiedrzyńska 24/32

 

Cena wybranej oferty:                       2.722.789,46 zł brutto

 

Uzasadnienie wyboru: złożona przez w/w Wykonawcę oferta spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

100,00 pkt otrzymała oferta nr 4 STYLMARK Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo

Handlowe Marek Brysiak 42-200 Częstochowa, ul. Kiedrzyńska 24/32

 

92,35 pkt otrzymała oferta nr 5 KRISBUD Sp. z o.o. 32-540 Trzebinia, ul. 22 Lipca 58

 

91,38 pkt otrzymała oferta nr 6 Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Rewaloryzacji Zabytków

w Krakowie SA 31-227 Kraków, ul. A. Vetulaniego 1A - Lider P.W. REMSET Tadeusz Sitarz

31-675 Kraków, os. Dywizjonu 303 56c/17- Partner

 

Oferta nr 1 złożona przez: Konsorcjum: MURKRAK Sp. z o.o. sp. komandytowa 32-086 Węgrzce ul. B2 nr 9 - Lider konsorcjum  oraz Zakład Remontowo Budowlany MURDZA mgr inż. Zygmunt Murdza, 32-200 Miechów, os. XXX-lecia 4/41 - Partner konsorcjum została odrzucona.

Oferta nr 2 złożona przez Przedsiębiorstwo Budowlane „ALBUD" 31-855 Kraków, os. Albertyńskie 38/52 została odrzucona.

Oferta nr 3 złozona przez Przedsiębiorstwo Budowlane „MAXBUD" Ryszard Maślanka 30-349  Kraków, ul. Miłkowskiego 3/301 została odrzucona.

 

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu, z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.