Wybór najkorzystniejszej oferty. Numer sprawy NZ.273.173.2015.AMA

Rewitalizacja i modernizacja boiska szkolnego przy ZSP Nr 7 w Krakowie ul. Skotnicka 86 w formule zaprojektuj i wykonaj. Numer sprawy: NZ.273.173.2015.AMA

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV 71.00.00.00-8, 71.32.00.00-7, 45.21.22.00-8.

 

Termin realizacji: do 3 miesięcy od zawarcia umowy, nie później jednak niż do 15 grudnia 2015 roku.

 

Liczba otrzymanych ofert: 5  z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 1 ofertę.

 

Kryteria oceny ofert:

cena brutto 98%,

Okres gwarancji  na wykonane roboty budowlane, materiały i urządzenia (z wyłączeniem wykonanych nawierzchni poliuretanowych) 2%

 

Wybrano ofertę  2:

 

Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych i Budowlanych HALUX Sp. z o.o.

30-720 Kraków ul. Saska 25

 

Cena oferty  294.400,00 zł brutto

 

Okres gwarancji  na wykonane roboty budowlane, materiały i urządzenia (z wyłączeniem wykonanych nawierzchni poliuretanowych): 60 m-cy

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta nr 1 złożona przez: InterHall Sp. z o.o. 40-144 Katowice ul. Józefowska 6

otrzymała 73,75 pkt.

Kryterium 1: 71,75 pkt

Kryterium 2: 2 pkt

 

Oferta nr 2 złożona przez: Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych i Budowlanych HALUX Sp. z o.o. 30-720 Kraków ul. Saska 25

otrzymała 100,00 pkt.

Kryterium 1: 98,00 pkt

Kryterium 2: 2 pkt

 

Oferta nr 3 złożona przez: PROBUD  Zakład Usług Budowlano-Projektowych Spółdzielnia Rzemieślnicza 32-100 Proszowice, ul. Krakowska 7

otrzymała 93,01 pkt.

Kryterium 1: 91,01 pkt

Kryterium 2: 2 pkt

 

Oferta nr 4 złożona przez: Przedsiębiorstwo Budowlane i Drogowe TRANSPYCH Henryk Dutkiewicz 32-010 Kocmyrzów, Goszcza 104

Oferta odrzucona

 

Oferta nr 5  złożona przez J&R Roboty Ziemne  Leszek Wcisło 31-323 Kraków ul. Opolska 61/239 otrzymała 92,38 pkt.

Kryterium 1:  90,38 pkt

Kryterium 2: 2 pkt

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych i Budowlanych HALUX Sp. z o.o. 30-720 Kraków ul. Saska 25 spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą, ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.