Wybór najkorzystniejszej oferty. Numer sprawy NZ.273.161.2014.AMA

Rewitalizacja przyszkolnych boisk sportowych - Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 przy ul. Czarnogórskiej 14 w Krakowie. Numer sprawy: NZ.273.161.2014.AMA.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.11.12.91-4, 45.21.22.21-1

 

Termin realizacji: do dnia 20.11.2014 roku.

 

Liczba otrzymanych ofert: 2 z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

 

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Wybrano ofertę  1:

J&R Roboty Ziemne Leszek Wcisło 31-323 Kraków ul. Opolska 61/239

 

Cena oferty: 374.687,57 złotych brutto

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta nr 1 J&R Roboty Ziemne Leszek Wcisło 31-323 Kraków ul. Opolska 61/239

Otrzymana punktacja: 100,00 pkt

 

Oferta nr 2 PPHU CHEC 41-700 Ruda Śląska ul. Nałkowskiej 16D

Otrzymana punktacja: 79,55 pkt

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez J&R Roboty Ziemne Leszek Wcisło 31-323 Kraków ul. Opolska 61/239 spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą, ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.