Wybór najkorzystniejszej oferty. Numer sprawy NZ.273.160.2014.AMA

Modernizacja hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego 4 w Krakowie - ETAP I – Dach. Numer sprawy: NZ.273.160.2014.AMA.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.26.19.00-3, 45.21.22.20-4

 

Termin realizacji: do dnia 28.11.2014 roku.

 

Liczba otrzymanych ofert: 2 z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

 

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Wybrano ofertę  2:

Przedsiębiorstwo Wdrożeniowe NTB Spółka z o.o. 32-050 Skawina, ul. Torowa 41

 

Cena oferty: 1.051.615,18 złotych brutto

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta nr 1 BUDOWNICTWO „ALFIX” Jerzy Kostecki 15-668 Białystok, ul. Upalna 15 lok. 7

Otrzymana punktacja: 88,49 pkt

 

Oferta nr 2 Przedsiębiorstwo Wdrożeniowe NTB Spółka z o.o. 32-050 Skawina, ul. Torowa 41

Otrzymana punktacja: 100,00 pkt

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Wdrożeniowe NTB Spółka z o.o. 32-050 Skawina, ul. Torowa 41 spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą, ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.