Wybór najkorzystniejszej oferty. Numer sprawy NZ.273.16.2015.AMA

Ochrona osób i mienia podczas trwania imprez sportowych organizowanych przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie. Numer sprawy: NZ.273.16.2015.AMA.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 79.71.00.00-4

 

Termin realizacji: zgodnie z harmonogramem imprez sportowych do dnia 31.12.2015 roku.

 

Liczba otrzymanych ofert: 5 z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert:

Cena   100 pkt

 

Wybrano ofertę nr 4:

SOLID SECURITY Spółka z o.o., 02-676 Warszawa ul. Postępu 17

 

Cena ofertowa brutto:      111.505,00 złotych brutto

Cena jednostkowa za 1 roboczogodzinę: 15,38 złotych brutto

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

100 pkt otrzymała oferta nr 4 złożona przez: SOLID SECURITY Spółka z o.o., 02-676 Warszawa ul. Postępu 17

 

90,95 pkt otrzymała oferta nr 5 złożona przez: Konsorcjum firm Firma Ochrony Szkolenia Asekuracji FOSA Sp. z o.o. 41-500 Chorzów ul. Katowicka 115 c - lider konsorcjum oraz AGENCJA OCHRONY HEKTOR Grzegorz Pocięgiel 30-601 Kraków, ul. Sucha 1a/37 – członek konsorcjum

 

87,09 pkt otrzymała oferta nr 3 złożona przez: Konsorcjum firm: Impel Security Polska Sp. z o.o. 53-111 Wrocław ul. Ślężna 118 (lider) oraz  Impel Provider Security Partner Sp. z o.o. Sp. k  53-111 Wrocław ul. Ślężna 118 (partner)

 

75,76 pkt otrzymała oferta nr 2 złożona przez: Grupa DSF Sp. z o.o. 05-091 Ząbki ul. Powstańców 4a lok. 67

 

58,15 pkt otrzymała oferta nr 1 złożona przez: EKOTRADE Sp. z o.o. 00-712 Warszawa ul. Melomanów 4

 

 

 

 

Uzasadnienie wyboru:

 

Oferta złożona przez: SOLID SECURITY Spółka z o.o., 02-676 Warszawa ul. Postępu 17 spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.