Wybór najkorzystniejszej oferty. Numer sprawy NZ.273.154.2014.AMA

Modernizacja stadionu żużlowego KS Wanda w Krakowie. Numer sprawy: NZ.273.154.2014.AMA

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.11.12.00-0, 45.11.25.00-0, 45.23.32.50-6.

 

Termin realizacji: do dnia 30.09.2014 roku

 

Liczba otrzymanych ofert: 3  z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

 

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Wybrano ofertę  1:

Firma Usługowo-Handlowa SŁAWPOL Sławomir Baran 30-698 Kraków ul. Merkuriusz Polskiego 2

 

Cena oferty: 364.813,54 złotych brutto

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta nr 1 Firma Usługowo-Handlowa SŁAWPOL Sławomir Baran 30-698 Kraków ul. Merkuriusz Polskiego 2

Otrzymana punktacja: 100,00 pkt

Oferta nr 2: KRISBUD Sp. z o.o. 32-540 Trzebinia ul. 22 Lipca 58

Otrzymana punktacja: 82,20 pkt

Oferta nr 3 EST INSTALACJE  Dawid Marszałek 32-086 Węgrzce ul. Forteczna 1

Otrzymana punktacja: 94,68 pkt

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez Firmę Usługowo-Handlową SŁAWPOL Sławomir Baran 30-698 Kraków ul. Merkuriusz Polskiego 2spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą, najtańszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.