Wybór najkorzystniejszej oferty. Numer sprawy NZ.273.151.2014.AMA

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.20-4, 45.23.61.19-7, 45.23.61.10-4

 

Termin realizacji: do dnia 15.10.2014 roku

 

Liczba otrzymanych ofert: 2  z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

 

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Wybrano ofertę  1:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRETASPORT Ilona Stańczyk 41-303 Dabrowa Górnicza, ul. Podlesie 17

 

Cena oferty: 263.220,00 złotych brutto 

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta nr 1 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRETASPORT Ilona Stańczyk 41-303 Dabrowa Górnicza, ul. Podlesie 17

Otrzymana punktacja: 100,00 pkt

 

Oferta nr 2: INTERHALL Sp. z o.o. 40-144 Katowice ul. Józefowska 6

Otrzymana punktacja: 97,09 pkt

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRETASPORT Ilona Stańczyk 41-303 Dabrowa Górnicza, ul. Podlesie 17 spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą, najtańszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.