Wybór najkorzystniejszej oferty. Numer sprawy NZ.273.147.2014.RZA

Zagospodarowanie terenu WKS WAWEL przy Młynówce Królewskiej w Krakowie – etap 1. Znak sprawy: NZ.273.147.2014.RZA

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.21-1; 77.31.00.00-6; 45.11.12.91-4

Termin realizacji: do dnia 01.12.2014 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 2, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 1 ofertę.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%,

 

Wybrano ofertę nr 2: 

Konsorcjum – Lider: KRISBUD Sp. z o.o., 32-540 Trzebinia, ul. 22 Lipca 58

                         Partner: PW GRETASPORT I.Stańczyk, 40-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Podlesie 17

                         cena po poprawieniu omyłki: 1.994.040,04 złotych brutto

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą (najtańszą) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 1:   PPUH WŁOMEX Z. Włodarczyk, 30-719 Kraków, ul. Gromadzka 30

                  Otrzymana punktacja: oferta odrzucona

 

Oferta 2:   Konsorcjum - Lider: KRISBUD Sp. z o.o., 32-540 Trzebinia, ul. 22 Lipca 58

                  Partner: PW GRETASPORT I. Stańczyk, 40-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Podlesie 17

                  Otrzymana punktacja: 100 pkt

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.