Wybór najkorzystniejszej oferty. Numer sprawy NZ.273.122.2012.AMA

Całodobowa ochrona fizyczna obiektów: Stadion Miejski ?HUTNIK? Kraków oraz Moje Boisko ?ORLIK? przy ul. Fortecznej w Krakowie. Znak sprawy: NZ.273.122.2012.

 

NZ.273.122.2012.AMA                                                                      Kraków, dnia 31.07.2012 r.

 

 

Dotyczy:          postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: Całodobowa ochrona fizyczna obiektów: Stadion Miejski „HUTNIK" Kraków oraz Moje Boisko „ORLIK" przy ul. Fortecznej w Krakowie. Znak sprawy: NZ.273.122.2012.

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 79.71.00.00-4.

 

Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2012 roku.

 

Liczba otrzymanych ofert: 7, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Wybrano ofertę nr 2:             

Konsorcjum firm:

Konsalnet Holding S.A.- PEŁNOMOCNIK

Konsalnet Security Sp. z o.o.

Konsalnet Ochrona Sp. z o.o.

Konsalnet Inowopol Sp. z o.o.

Konsalnet Monitoring Sp. z o.o.

01-756 Warszawa, ul. Przasnyska 6A

 

Cena ofertowa wybranej oferty brutto: 69.253,92 zł

Cena jednostkowa brutto za 1 godz. sprawowania ochrony przez 1 pracownika: 9,43 zł

 

Uzasadnienie wyboru: złożona przez w/w Wykonawcę oferta spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego i jest najkorzystniejszą (najtańszą) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

100,00 pkt otrzymała oferta nr 2:  Konsorcjum firm:

Konsalnet Holding S.A.- PEŁNOMOCNIK

Konsalnet Security Sp. z o.o.

Konsalnet Ochrona Sp. z o.o.

Konsalnet Inowopol Sp. z o.o.

Konsalnet Monitoring Sp. z o.o.

01-756 Warszawa, ul. Przasnyska 6A

 

97,22 pkt otrzymała oferta nr 1:  KERIM, 26-600 Radom ul. Dzielna 11

 

94,30 pkt otrzymała oferta nr 5 PW MICROS Józef Lipiński, 85-147 Bydgoszcz, ul. Dąbrowa 20

 

90,24 pkt otrzymała oferta nr 3:  DYSKAM-EKOTRADE Sp. z o.o., 30-059 Kraków, ul. Reymonta 22

 

86,12 pkt otrzymała oferta nr 7:  Spółdzielnia MUSI w Krakowie, 30-507 Kraków, ul. Celna 9

 

83,30 pkt otrzymała oferta nr 4:  Podgórska Spółdzielnia „OCHRONA MIENIA", 30-819 Kraków, ul. Górników 13

 

81,57 pkt otrzymała oferta nr 6:  Konsorcjum firm: Impel Security Polska Sp. z o.o., - LIDER

Impel Security Provider Sp. z o.o. -  53-111 Wrocław, ul. Ślężna 118

 

 

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu, z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.