Wybór najkorzystniejszej oferty. Numer sprawy NZ.273.117.2015.AMA

Gimnazjum nr 12 w Krakowie, ul. Kluczborska 3 - modernizacja nawierzchni boiska asfaltowego, w trybie zaprojektuj i wykonaj. Numer sprawy: NZ.273.86.2015.AMA.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.20-4, 45.23.61.19-7, 71.00.00.00-8

 

Termin realizacji: do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 

Liczba otrzymanych ofert: 7  z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

 

Kryteria oceny ofert:

cena brutto 98%,

Okres gwarancji  na wykonane roboty budowlane, materiały i urządzenia (z wyłączeniem wykonanych nawierzchni syntetycznych) 2%

 

Wybrano ofertę  2:

 

EVERSPORT Sp. z o.o. 03-161 Warszawa ul. Kiersnowskiego 18/45

 

Cena oferty: 225.919,67 zł brutto

 

Okres gwarancji  na wykonane roboty budowlane, materiały i urządzenia (z wyłączeniem wykonanych nawierzchni syntetycznych): 60 m-cy

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta nr 1 złożona przez: PPHU CHEC 41-700 Ruda śląska  ul. Nałkowskiej 16D otrzymała 76,20 pkt.

Kryterium 1: 74,20 pkt

Kryterium 2: 2 pkt

Oferta nr 2 złożona przez: EVERSPORT Sp. z o.o. 03-161 Warszawa ul. Kiersnowskiego 18/45 otrzymała 100,00 pkt.

Kryterium 1: 98,00 pkt

Kryterium 2: 2 pkt

Oferta nr 3 złożona przez: EUROCOURT Sp. z o.o. 26-600 Radom ul. Wolność 8 lok. 7 otrzymała 81,65 pkt.

Kryterium 1: 79,65 pkt

Kryterium 2: 2 pkt

 

 

Oferta nr 4 złożona przez: BELLSPORT Grzegorz Leszczyński 41-923 Bytom ul. Hutnicza 4 otrzymała 78,60 pkt.

Kryterium 1: 76,60 pkt

Kryterium 2: 2 pkt

Oferta nr 5  złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych i Budowlanych HALUX Sp. z o.o. 30-720 Kraków ul. Saska 25 otrzymała 98,91 pkt.

Kryterium 1:  96,91 pkt

Kryterium 2: 2 pkt

Oferta nr 6 złożona przez: J&R Roboty Ziemne  Leszek Wcisło 31-323 Kraków ul. Opolska 61/239

Otrzymała 98,35 pkt.

Kryterium 1: 96,35 pkt

Kryterium 2: 2 pkt

Oferta nr 7 złożona przez: Firma Budowlana ERGBUD mgr inż. Krzysztof Żak 32-800 Brzesko ul. Kusocińskiego 5

otrzymała 97,89

 

Kryterium 1: 95,89

Kryterium 2: 2 pkt

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez EVERSPORT Sp. z o.o. 03-161 Warszawa ul. Kiersnowskiego 18/45 spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą, ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.