Wybór najkorzystniejszej oferty. Numer sprawy : NZ.273.110.2015.AMA

Rewitalizacja i modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 37, os. Stalowe 18 w Krakowie- w trybie zaprojektuj i wykonaj. Numer sprawy: NZ.273.110.2015.AMA.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 71.00.00.00-8, 71.32.00.00-7, 45.21.22.00-8

 

Termin realizacji: do dnia 21.09.2015 r.

 

Liczba otrzymanych ofert: 6  z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

 

Kryteria oceny ofert:

cena brutto 98%,

Okres gwarancji  na wykonane roboty budowlane, materiały i urządzenia (z wyłączeniem wykonanych nawierzchni poliuretanowych) 2%

 

Wybrano ofertę  4:

 

Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych i Budowlanych HALUX Sp. z o.o.

30-720 Kraków ul. Saska 25

Cena oferty: 317.700,00 zł brutto

 

Okres gwarancji  na wykonane roboty budowlane, materiały i urządzenia (z wyłączeniem wykonanych nawierzchni poliuretanowych): 60 m-cy

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta nr 1 złożona przez: EVERSPORT Sp. z o.o. 03-161 Warszawa ul. Kiersnowskiego 18/45 otrzymała 91,07 pkt.

Kryterium 1: 89,07 pkt

Kryterium 2: 2 pkt

Oferta nr 2 złożona przez: EUROCOURT Sp. z o.o. 26-600 Radom ul. Wolność 8 lok. 7 otrzymała 66,08 pkt.

Kryterium 1: 64,08 pkt

Kryterium 2: 2 pkt

Oferta nr 3 złożona przez: INTERHALL Sp. z o.o. 40-144 Katowice ul. Józefowska 6 otrzymała 82,60 pkt.

Kryterium 1: 80,60 pkt

Kryterium 2: 2 pkt

Oferta nr 4 złożona przez:  Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych i Budowlanych HALUX Sp. z o.o. 30-720 Kraków ul. Saska 25

otrzymała 100,00 pkt.

Kryterium 1: 98,00 pkt

Kryterium 2: 2 pkt

Oferta nr 5  złożona przez J&R Roboty Ziemne  Leszek Wcisło 31-323 Kraków ul. Opolska 61/239 otrzymała 99,36 pkt.

Kryterium 1:  97,36 pkt

Kryterium 2: 2 pkt

Oferta nr 6 złożona przez: PROBUD Zakład Usług Budowlano-Projektowych Spółdzielnia Rzemieślnicza 32-100 Proszowice ul. Krakowska 7

Otrzymała 98,39 pkt.

Kryterium 1: 96,39 pkt

Kryterium 2: 2 pkt

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych i Budowlanych HALUX Sp. z o.o. 30-720 Kraków ul. Saska 25 spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą, ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.