Wybór najkorzystniejszej oferty. Numer sprawy NZ.273.107.2015.RZA

Rewaloryzacja i adaptacja dawnej strzelnicy garnizonowej przy ul. Królowej Jadwigi w Krakowie – etap 2. Znak sprawy: NZ.273.107.2015.RZA

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.42.20.00-1; 45.24.36.00-8; 45.42.00.00-7

Termin realizacji: do dnia 16.11.2015 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 2, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert:

Kryterium 1: cena brutto 95%.

Kryterium 2: okres gwarancji 5%.

 

Wybrano ofertę nr 2: Tatrzańska Firma JUNIOR, 34-531 Murzasichle, Lichajówki 7

Cena oferty: 2.770.096,29 złotych brutto

Okres gwarancji: 120 miesięcy

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu (uzyskała najwyższą liczbę punktów łącznie w obydwu kryteriach).

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta nr 1 STAN Zakład Remontowo-Budowlany S. Bieniek, A. Bieniek Sp. J., 34-530 Bukowina Tatrzańska, ul. Kościuszki 145

Otrzymana punktacja - łącznie 98,82 pkt, w tym:

Kryterium 1: 93,82 pkt,

Kryterium 2: 5,00 pkt

Oferta nr 2 Tatrzańska Firma JUNIOR, 34-531 Murzasichle, Lichajówki 7

Otrzymana punktacja - łącznie 100,00 pkt, w tym:

Kryterium 1: 95,00 pkt,

Kryterium 2: 5,00 pkt

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.