Wybór najkorzystniejszej oferty. Numer sprawy NZ.273.106.2015.AMA

Budowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na osiedlu Na Kozłówce w Krakowie - opracowanie dokumentacji projektowej. Numer sprawy: NZ.273.106.2015.AMA.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 71.32.00.00-7, 71.22.00.00-6

 

Termin realizacji: do dnia 30.11.2015 r.

Liczba otrzymanych ofert: 4  z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 2 oferty.

 

Kryteria oceny ofert:

cena brutto 100%,

 

Wybrano ofertę  3:

Andrzej Kusztelak PION Pracownia Projektowa 94-128 Łódź ul. Gimnastyczna 14

 

Cena oferty: 241.572,00 złotych brutto

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta nr 1 złożona przez: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „VITARO” Jędrzejczyk Wojciech Dziepółć 3, 97-500 Radomsko

Oferta odrzucona

 

Oferta nr 2 złożona przez: METROPOLIS Sp. z o.o., Sp.k. 70-240 Szczecin ul. Narutowicza 12

Oferta odrzucona

 

Oferta nr 3 złożona przez: Andrzej Kusztelak PION Pracownia Projektowa 94-128 Łódź ul. Gimnastyczna 14

Otrzymała 100 pkt

 

Oferta nr 4 złożona przez: PAS PROJEKT Sp. z o.o. 05-830 Nadarzyn ul. Plantowa 5

Otrzymała 53,08 pkt

 

Oferta złożona przez Andrzej Kusztelak PION Pracownia Projektowa 94-128 Łódź ul. Gimnastyczna 14 spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą, ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.