Wybór najkorzystniejszej oferty: Numer sprawy 8-VII-2010-ZIS

Budowa kanalizacji sanitarnej i przyłącza wody na obiekcie KS Orzeł Piaski Wielkie w Krakowie ul. Niebieska.

ZIS/R/0128/10/NZ/AMA/2004                                                                                                  Kraków, dnia 02.08.2010 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej i przyłącza wody na obiekcie KS Orzeł Piaski Wielkie w Krakowie ul. Niebieska.
Nr spr. 8/VII/2010/ZIS.

Wg rozdzielnika

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.23.13.00-8
Termin realizacji: do dnia 30.09.2010 r

Liczba otrzymanych ofert: 2, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.
Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

Wybrano ofertę nr 2:
Firma Instalacyjno Drogowa
INSTATHERM Leszek Zieliński
30-654 Kraków, ul. Andrychowska 20

Cena wybranej oferty: 149.473,36 zł brutto

Uzasadnienie wyboru: złożona przez w/w Wykonawcę oferta spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:
Oferta 1
KRISBUD Sp. z o.o., 32-540 Trzebinia, ul. 22 Lipca 58
Otrzymana punktacja: 86,20
Oferta 2
Firma Instalacyjno Drogowa, INSTATHERM Leszek Zieliński
30-654 Kraków, ul. Andrychowska 20
Otrzymana punktacja:100,00

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu, z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.